Verbetering inzetbaarheid vraagt zelfde commitment om als eerste op de maan te komen

John F. Kennedy legde in mei 1961 een voor die tijd ongekende ambitie neer: ‘Uiterlijk in 1969 zet een mens voet op de maan en keert bovendien veilig terug op aarde’. Acht jaar later zette de eerste mens voet op de maan. Het project heeft weliswaar omgerekend naar deze tijd 100 miljard dollar gekost, maar heeft ook aan 400.000 mensen en 20.000 bedrijven werkgelegenheid geboden. Het project heeft ook vele innovaties opgeleverd die we nog steeds dankbaar gebruiken. Saillant detail; de zorg in Nederland heeft inmiddels een 100 miljard euro grens bereikt voor jaarlijkse kosten. 

Goed op weg

Met eenzelfde ambitie (!) besteden we met X-fit gerichte aandacht aan de gezondheid en vitaliteit van alle werknemers van bedrijf X, zodat zij met veel plezier en in goede gezondheid inzetbaar zijn tot aan 67, 68 jaar of misschien wel 72. Een dergelijke ambitie vraagt net als het space programma van Kennedy commitment. Net als bij de reis naar de maan is nog onduidelijk hoe de eindbestemming eruit ziet. Maar visie, doorzettingsvermogen en vastberadenheid om het doel te behalen, leiden tot geweldige inzichten en inmiddels ook resultaten. Aandacht voor inzetbaarheid is ook echt noodzakelijk om onze economie op peil te houden. Dat is een andere orde van prestige dan de reis naar de maan. 

Inzetbaarheid en gezondheid van werknemers drastisch verbeteren. Hoe doe je dat?

 

Zes ideeën om ‘op de maan te komen’

Idee 1:

Verbinden sleutel tot succes

Belanghebbenden in het programma zijn zeer divers. Ook met uiteenlopende belangen, die vaak ook tegenstrijdig zijn. Het verbinden van deze belanghebbenden is cruciaal voor succes. Het formuleren van de gezamenlijke doelstelling, de vitale werknemer die tot aan pensioen (67 en 3 maanden of 72 of…) kan bijdragen aan de continuïteit en productiviteit van bedrijf X, is essentieel om de neuzen dezelfde richting op te krijgen. Tegelijk is het blenden van de mix van werkgevers- en werknemersbelangen ook de grootste uitdaging die vergelijkbaar is met de allereerste reis naar de maan..

Reframe Gezondheidsbeleid

  • Kosten besparing vs gezondheidswinst
  • Verzuim vs inzetbaarheid
  • Arbeidsongeschikthied vs participatie
  • Genezing van ziekte vs preventie
  • Van pijplijn naar platform

Idee 2:

Van verzuim naar inzetbaarheid

Tijdens de  reis van X-fit komen we tot de ontdekking dat we rigoureus moeten gaan kantelen in denken. Ondanks diverse investeringen blijven de resultaten van een vitalere en gezondere populatie uit. We moeten dringend anders gaan kijken naar vitaliteit en gezondheid. In de redenatie destijds was de opbrengst van vitalere medewerkers bijvoorbeeld een lager verzuim. Maar het gaat niet om verzuim, het gaat juist om het tegenovergestelde: inzetbaarheid. En inzetbaarheid blijkt nauwelijks te beïnvloeden via vitaliteit, maar vooral door thema’s die een onderdeel van het werk zijn, zoals werkdruk, werkplezier. Maar ook herstelbehoefte, lichamelijke klachten en mentale weerbaarheid. 

We komen ook tot de ontdekking dat er geen consensus is tussen werknemer en werkgever als het gaat om ‘gezondheid’. Voor een werkgever gaat het om productiviteit en continuïteit, terwijl voor een werknemer gezondheid gekoppeld is aan dat je zingeving aan je leven kan geven. Daardoor is het ook niet passend om als werkgever het gesprek over gezondheid te voeren. Het is ook in veel gevallen niet eens mogelijk, omdat er brede kennis nodig is om als leidinggevende over gezondheid een gesprek te voeren. Inzetbaarheid biedt veel meer mogelijkheden om met eenzelfde doel samen in gesprek te zijn. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat de focus op inzetbaarheid leidt tot een verbeterde gezondheid (gemeten door middel van de zorgconsumptie). Sterker nog, de verbetering van gezondheid is significant. Een verandering die niet waarneembaar was toen sec werd gefocust op het verbeteren van gezondheid. Het vermoeden is dat in die focus gezonde mensen gezonder werden en de ‘ongezonde’ doelgroep niet werd bereikt.

Reframe Gezondheidsbeleid

Hoe kunnen we onze werknemers in hun kracht zetten om aan het stuur van hun eigen gezondheid plaats te nemen en dusdanig te navigeren dat inzetbaarheid tot 67 mogelijk wordt gemaakt?

Wat ga je zelf doen om inzetbaar te blijven?

Idee 3:

Werknemer centraal

Belangrijkste element in anders denken is dat we bij X-fit de werknemer nadrukkelijk centraal stellen in onze aanpak. Een beproefd middel hierin is de inzet van de Health Check.

Om er voor te zorgen dat de werknemer zelf in beweging gaat komen om de juiste keuzes te maken om inzetbaar te zijn en te blijven, hebben we in onze X-fit Health Check een aantal triggers ingebouwd. Bijvoorbeeld dat de werknemer nadrukkelijker het stuur van zijn of haar gezondheid in handen neemt. 

In deze aanpak hebben we geleerd dat er een aantal grootheden zijn die in een bepaalde verhouding elkaar kunnen versterken. Dit zijn de thema’s in de Health Check die grofweg te verdelen is in leefstijlfactoren, werkvermogen en arbeidsgerelateerde gezondheid. We zien ook dat de onderlinge verbindingen in de thema’s een vliegwiel werking kan krijgen waarbij uiteindelijk gezondheid sterk kan verbeteren. Duidelijk wordt ook dat er een aantal boosters ingebouwd kan worden om dit proces te versnellen. Weliswaar niet de Werner von Braun boosters, maar wel steuntjes in de rug die alle betrokkenen met hun eigen belangen verder op weg kunnen helpen.

Idee 4:

Circulaire Health Funding als vliegwiel voor verbetering gezondheid en inzetbaarheid

In dit schema is te zien dat niet alleen bedrijf X maar ook een drietal andere grootheden (zorgverzekeraar, sociale wet- en regelgeving en de overheid) invloed kunnen hebben op de werknemer. Wij zien dat het inzetbaarheidsbeleid van bedrijf X vruchten begint af te werpen en dat door een toegenomen gezondheid de vraag naar zorg afneemt. De zorgconsumptie daalt. Je zou zeggen dat er mogelijkheden zijn om deze bedragen opnieuw terug te investeren in het programma. Deze worden echter bemoeilijkt door de regelgeving bij verzekeraars rondom de verevening en een streng toezicht opdat premies uitsluitend gebruikt worden voor verzekeringsdoeleinden. De overheid bepaalt hierin de regels en idee 6 geeft een voorzet hoe dit anders kan. Financieel kan er dus nog geen kickback op resultaten in verbeterde gezondheid gegeven worden. Maar een verzekeraar doet veel meer dan alleen vergoeden. Verzekeraars beschikken over eindeloos veel data die gebruikt kunnen worden in de monitoring van de resultaten. En een reeks van deskundigen die ook ingezet worden om inzetbaarheid programma’s te optimaliseren. Dat is van grote waarde en zonde om onopgemerkt te laten.

Idee 5:

Vernieuwde wetgeving biedt kansen voor investeren in gezondheid en inzetbaarheid

We zien ook dat binnen de snel veranderende wetgeving kansen ontstaan. Een voorbeeld is dat de uitstroom in de WGA aanzienlijk is gedaald de afgelopen jaren. Door de samenvoeging van WGA-flex en WGA-vast per 1/1/17 hebben diverse bedrijven een analyse gemaakt met als uitkomst dat het eigenrisicodragerschap binnen handbereik is. Het is zelfs mogelijk om met garantiestellingen zonder herverzekeraar invulling te geven aan het eigenrisicodragerschap. Samen met de arbodiensten, de private uitvoerder van de ziektewet en de financiële mensen binnen het bedrijf, levert dit mogelijkheden op om budgetten beschikbaar te stellen voor verder investeren in gezondheid en inzetbaarheid. Met de inzichten die zijn verkregen, durft X-fit de uitspraak te doen dat er binnen 5 jaar geen arbeidsongeschiktheid meer zal zijn binnen bedrijf X. 

Idee  6:

(Tegen)kracht van overheid

Tot slot zien we dat de overheid een aantal prikkels heeft die het vliegwiel afremt. Bijvoorbeeld door de WKR-regeling waardoor sommige investeringen in gezondheid met 80% worden belast. Of de regeling waarbij opbrengsten in lagere zorgkosten in de basisverzekering verevend worden. Terwijl anders denken hoe we met deze gezondheidswinst om kunnen gaan, mogelijk het vliegwiel harder laat draaien. Denk hierbij aan de introductie van bijvoorbeeld fiscale incentives. De overheid is gevoelig om te luisteren naar een tegengeluid als hierbij ook grote groepen mensen betrokken zijn. X-fit is betrokken bij verschillende initiatieven die het geluid van verandering laten horen in Den Haag. 

En nu naar Mars? Denk mee hoe!

De 6 ideeën zijn slechts enkele voorbeelden hoe we de beweging van zorg naar gezondheid kunnen maken. De ‘6’ zijn inmiddels wel beproefd en hebben bewezen impact te hebben om de inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. En X-fit lijkt een nieuw initiatief, maar het is een nieuwe naam voor een initiatief dat feitelijk al 25 jaar bestaat. En bedrijf X is niet alleen de mogelijke nieuwe klant van X-fit, bedrijf X staat ook voor de anonimisering van al die bedrijven die de afgelopen jaren in de X-fit filosofe begeleid zijn. De inzichten die zijn verkregen zijn gebundeld in een beproefde aanpak. 

We staan als het ware op de maan en hebben een prachtige blik op de toekomst. ‘Op naar Mars’, zo gezegd. We zijn door anders denken tot nieuwe inzichten gekomen die we graag delen. We hebben daar wel verder dialoog en discussie voor nodig. Ik nodig je uit om jouw mening of ideeën te geven als antwoord op onderstaande vragen. 

Vraag

Is er draagvlak voor het gedachtegoed dat investeren in gezondheid loont?

Zo ja, wat zijn dan de belemmeringen dat het nog onvoldoende gebeurt?

Welke kansen zijn er om een wending in denken te bewerkstelligen?